Algemene Voorwaarden – PNP Exposure Borduren & Textiel Bedrukken

1) Toepassingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van andere voorwaarden van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Verkoper als leverancier van zaken optreedt.

2) Aanbiedingen 2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van afgebeelde modellen. 2.2 Alle afbeeldingen van te verkopen producten vormen alleen een aanduiding. Verkoper is niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard dan ook. 2.3 De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aang eboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplicht PNP Exposure BV niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling der geleverde goederen te weigeren. PNP Exposure BV hanteert ca.0,5 – 1 cm afwijking van voorgaand of huidige positie. 2.4 De kosten van litho’s, cliche’s, stempels, matrijzen en stansgereedschappen e.d. alsmede van digitale informatiedragers zoals CD’s, Optical discs en Zipschijven worden aan opdrachtgever doorberekend. Niettegenstaande deze doorberekening blijven deze materialen eigendom van PNP Exposure BV, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3) Opdrachten 3.1 Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever. PNP Exposure BV is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan PNP Exposure BV kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en lolledig weer te geven. 3.2 De door opdrachtgever na het verstrekken van e en opdracht als nog verlangde wijziging in uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan PNP Exposure BV terkennis zijn gebracht. Worden ze mondeling, per E-mail of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze schriftelijk door PNP Exposure BV zijn bevestigd. 3.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan PNP Exposure BV alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten ( kosten van ontwerp, tekening, calculatie, voorbereiding, opslag provisie e.d. ) te vergoeden. Indien PNP Exposure BV zulks wenst, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van w instderving, zomede van de overige, uit de bewust annulering voortvloeiende, schaden. 3.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/ of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht. 3.5 Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden PNP Exposure BV eerst na schriftelijke acce ptatie. 3.6 schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden. 3.7 PNP Exposure BV behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdra cht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoog te gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

4) Prijzen 4.1 Alle prijzen zijn Ex Works Rotterdam (incoterms 1990) exclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij anders in de op het product betrekking hebbende i nformatie.

5) Levering / leveringstermijnen 5.1 Afleveringstermijnen beginnen te lopen op het moment dat de overeenkomst volgens artikel 4.1 tot stand is gekomen. 5.2 Afleveringstermijnen gelden slechts al s indicatie en zijn geen fatale termijnen. Verko per tracht de leveringstermijnen niet te overschrijden, doch indien dit mocht geschieden is verkoper nimmer gehouden enige schade te vergoeden en is de afnemer niet gerechtigd uit dien hoofde de overeenkomst met Verkoper te ontbinden. 5.3 Aflevering geschi edt Ex Works Rotterdam ( Incoterms 1990), met dien verstande dat zaken als geleverd gelden op het moment dat de goederen voor verzending gereed staan en zulks aan de afnemer kenbaar is gemaakt. Verzending geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. 5.4 Verkoper is gerechtigd de verzending in gedeelten te doen plaatsvinden. 5.5 indien de afnemer om enigerlei reden de zaken niet in ontvangst neemt, heeft Verkoper het recht deze zaken voor rekening en risico van de afnemer waar dan ook op te slaan en te verzekeren. Indien de zaken één maand na de aanbieding ter aflevering nog niet in ontvangst zijn genomen, is Verkoper gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijk tussenkomst door enkele kennisgeving aan de afnemer, te ontbinden. De zaken te vervreemd en of terug te nemen en van de afnemer vergoeden van de gederfde winst, alsmede van alle andere schade te ontvangen. 5.6 H et aannemen van de goederen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs, dat de emballage in goede staat was. 5.7 O vereenkomen termijnen gelden slechts indien en voorzover het te verwerken materiaal, alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens op de overeenkomen tijd bij PNP Exposure BV wordt afgeleverd. Indien tengevolge van niet – tijdige levering door opdrachtgever de opdracht slechts tijdig kan worden uitgevoerd door inschakeling van extra – transport, overwerk, spoedbestelling e.d., zal PNP Exposure BV daartoe, zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane kosten voor rekening van opdrachtgever komen. Bij niet – tijdige levering door de opdrachtgever is PNP Exposure BV gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stallen. Controle op tijdige levering van het t e verwerken materiaal, alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, dient door opdrachtgever te geschieden.5.8 Bij verkopen in massa behoudt PNP Exposure BV bij uitvoering van bestelling zich het recht voor tot 10% meer of minder te leveren dan de bestelde hoeveelheid, met een overeenkomstige prijsaanpassing naar boven of beneden. 5.9 Indien tijdens de uitvoering van een door PNP Exposure BV aangenomen opdracht blijkt, dat ten gevolge van aan PNP Exposure BV onbekende omstandighed en of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft PNP Exposure BV het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer – of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door PNP Exposure BV reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

6) Conformiteit en garanties 6.1 De afnemer heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dan kan de afnemer daarop geen beroep meer doen, indien hij Verkoper daarvan niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk en ge motiveerd kennis heeft gegeven. 6.2 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan bestaat de garantie hieruit dat Verkoper te harde keuze slechts gehouden is tot hetzij herstel of vervanging van het afgeleverde, hetzij tot creditering aan de afn emer van de verkoopsom van de gebrekkig geleverde zaken. 6.3 Elk recht op de hierboven sub 7.2 genoemde garanties vervalt indien de zaken door derden of de afnemer zijn gerepareerd of indien een poging daartoe is gedaan en / of de afnemer met de vervulling van enige verplichting jegens Verkoper in gebreke is. 6.4 Gebreken aan een kleine hoeveelheid van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de hele partij. Als kleine hoeveelheid wordt maximaal 5% van de totale hoeveelheid beschouwd.

7) Betalingen 7.1 Betalingen door de afnemer dient binnen 8 dagen na de datum op de factuur te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekking en / of korting. Tenzij anders overeengekomen. 7.2 Ingeval van niet tijdige betaling worden alle betaling sverplichtingen van de afnemer, ongeacht of facturering reeds heeft plaatsgevonden, terstond zonder enige ingebrekestelling opeisbaar. 7.3 I ngeval van niet tijdige betaling is de afnemer een rente verschuldigd van 1% per maand. 7.4 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijk kosten, welke Verkoper moet maken ter inning van het door de afnemer aan haar verschuldigde, komen ten laste van de afnemer, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het opstaande bedrag met een minimum van € 450, – . 7.5 De betalingen door of vanwege de afnemer strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde rente en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen ongeacht anders luidende aanwijzing van de afnemer.

8) Eigendomsvoorbehoud 8.1 Verkoper behoudt zich de eigendom voor van de door haar geleverde of te leveren zaken, totdat al hetgeen verkoper als tegenprestatie van door Ver koper aan afnemer krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken alsmede wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten van de afnemer te vorderen heeft, volledig is voldaan. 8.2 Indien enige zaak in gevolge artikel 9 aan Verkop er toekomst, is de afnemer verplicht deze zorgvuldig te behandelen en kan hij daarover niet beschikken. 8.3 Indien enige zaak ingevolge artikel 9.1 aan verkoper toekomst, is Verkoper gerechtigd deze zelf voor rekening van de afnemer terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De afnemer verleent Verkoper reeds nu voor alsdan onherroepelijk de machtiging om daartoe bij of voor de afnemer d e in gebruik zijnde ruimte te ( doen) betreden. 8.4 De door PNP Exposure in opdracht en voor rekening va n koper/opdrachtgever vervaardigde borduurkaarten, films etc. blijven eigendom van PNP Exposure , tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Overname van borduurkaarten, films etc. kunnen voor 50% van aanschafwaarde overgenomen worden door klant.

9) Zekerheid 9.1 Indien er goede grond bestaat dat de afnemer zijn verlichtingen niet stipt zal nakomen, is de afnemer verplicht op eerst verzoek van Verkoper terstond genoegzame en in de door Verkoper gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vu llen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de afnemer daaraan niet heeft voldaan, is Verkoper gerechtigd de nakoming van haar verplichting tot vergoeding van schade of kosten welke de afnemer lijdt ten gevolge daarvan.

10) U itsluiting van aansprakelijkheid 10. 1 A angeleverd textiel is textiel, stoffelijk materiaal of kleding welke koper elders heeft aangeschaft om door PNP Exposure te laten borduren, bedrukken of anderszins te bewerken. Aangeleverd textiel wordt geheel voor risico van kope r/opdrachtgever voorzien van een borduring of opdruk. Dit betekent, dat als er misdrukken worden gemaakt, er wasechtheid – of hechtingsproblemen zijn en / of overige onvolkomenheden aan het aangeleverde textiel ontstaan, dit niet aan koper wordt vergoed en /of gecompenseerd, tenzij anders schriftelijk met PNP Exposure wordt overeengekomen.

11) Ontbinding en overmacht 11.1 Indien de afnemer niet stipt of tijdig presteert conform de overeenkomst, of in geval van diens faillissement, ( voorlopige) surséance van betaling, onder curatelenstelling van de afnemer of liquidatie van ( een belangrijk deel) van diens bedrijf, is Verkoper, zonder enige verplichting tot schadeloosstelling en niettegenstaande eventuele overige rechten van Verkoper, gerechtigd naar eigen goeddunken de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te herroepen dan wel de ( verdere) prestaties krachtens de overeenkomst op te schorten. In dergelijke gevallen is Verkoper gerechtigd deze rechten met onmiddellijke ingang uit te voeren en, alvorens verder e leveringen uit te voeren, zekerheid aan de afnemer te vragen inzake ( tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen. 11.2 Indien een of meerdere al dan niet tijdelijke omstandigheden waarvoor de Verkoper niet ( geheel) verantwoordelijk is ( met inbe grip van, maar niet beperkt tot de in het volgende lid genoemde omstandigheden), de stipte prestatie door Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderen, is Verkoper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de levering van de zaken uit te stellen zonder eni ge verplichting tot schadeloosstelling. 11.3 Omstandigheden waarvoor Verkoper in generlei geval verantwoordelijk is zijn: staking, ziekte, import – , export – en / of transitobeperking, transportproblemen, het verzuim zijn van enige leverancier van Verkoper, natuurrampen en/of nucleaire rampen alsmede oorlog en/of oorlogsdreiging, brand en maatregelen van overheidswege.

12) Toepasselijke recht/ bevoegde rechter 12.1 Alle rechtsverhoudingen tussen Verkoper en afnemer worden beheerst door Nederlandse recht. 12.2 Alle verschillen tussen Verkoper en afnemer zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij Verkoper als eiser besluit de procedure aanhangig te maken bij de bevoegde rechter ter plaatse waar het hoofdkantoor van de afnemer is geve stigd.

13) Voorrang Nederlandse tekst 13.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert b onden de vertaling daarvan .